Algemene Voorwaarden

Excellent Fashion Service BV


Artikel 1 Definities
1. EFS: Excellent Fashion Service; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, statutair gevestigd te
Venlo, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 12047717.
2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie EFS een overeenkomst heeft gesloten.
3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen EFS en de opdrachtgever, waarbij EFS zich jegens de
opdrachtgever verbindt tot dienstverlening ten aanzien van onder meer het reconditioneren van kleding,
opslag- en voorraadbeheer en aanvullende, voor verkoop van de goederen gereedmakende,
werkzaamheden.
4. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen
langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.


Artikel 2 Algemene bepalingen
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen
overeenkomst tussen EFS en de opdrachtgever.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering
waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Behoudens het bepaalde in artikel 4.7 zijn op het transport van de goederen uitsluitend de AVC en CMR
voorwaarden van toepassing. Van de toepasselijkheid van de hierbedoelde voorwaarden kan niet
worden afgeweken.
4. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien
het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt het
bepaalde in de overeenkomst.
5. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige
bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden
teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt
zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
1. Tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld is elk aanbod en iedere offerte vrijblijvend.
2. Kennelijke vergissingen in het aanbod of de offerte binden EFS niet.
3. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan
de wederpartij geen rechten ontlenen.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht EFS niet tot nakoming van een deel van het vermelde in de
aanbieding of de offerte tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
5. De ovemenkomst komt tot stand op het moment dat de door EFS uitgebrachte offerte schriftelijk is
aanvaard.
6. Indien de aanvaarding afwijkt van het aanbod in de offerte komt de overeenkomst niet overeenkomstig
de afwijkende aanvaarding tot stand. De afwijkende aanvaarding geldt als een tot EFS gericht aanbod.
In dat geval komt de overeenkomst tot stand door de schriftelijke bevestiging van EFS.

 

Artikel 4 Inhoud van de overeenkomst
1. De overeenkomst wordt beheerst door het bepaalde in deze algemene voorwaarden, de voorwaarden
als bedoeld in art. 2.3. het bepaalde in de overeenkomst en alle na totstandkoming van de
overeenkomst vastgestelde afspraken.
2. Indien redelijkerwijs voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens of zaken van de opdrachtgever
benodigd zijn, dient de opdrachtgever EFS hiervan tijdig in het bezit te stellen.
3. Alle vermelde leveringstermijnen zijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen.
De opdrachtgever maakt niet eerder aanspraak op ontbinding van de overeenkomst dan nadat hij EFS
schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij EFS een redelijke termijn stelt om de overeenkomst
alsnog na te komen en de levering na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is
uitgebleven.
4. Indien overeengekomen is dat de goederen bij binnenkomst worden geteld, geschiedt dit in
aanwezigheid van de chauffeur die de goederen heeft aangeleverd. Van de telling wordt schriftelijk
verslag gemaakt. Dit schriftelijk verslag is voor partijen bindend.
5. De door EFS afgeleverde hoeveelheden blijken uit de vrachtbrief of een ander daartoe schriftelijk
opgemaakt document, welke door de ontvanger wordt ondertekend.
6. Alle aangeleverde goederen die zich op locatie van EFS bevinden, bevinden zich daar voor risico van de
opdrachtgever. De opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor het afsluiten van verzekeringen
tegen alle risico’s zoals brand- en waterschade, alsmede schade als gevolg van diefstal. Behoudens
opzet of bewuste roekeloosheid draagt EFS geen aansprakelijkheid voor enige schade als bedoeld in dit
lid.
7. Door “Genera! Logistics Systems” uitgevoerde zendingen zijn verzekerd voor een bedrag van ten
hoogste€ 450,- per karton. Per schadegeval geldt een eigen risico voor de opdrachtgever van € 50.-
Voor overige zendingen zijn de AVC en CMR voorwaarden van toepassing.
8. De goederen zullen door EFS worden geleverd zoals overeengekomen. Indien de levering niet tijdig kan
geschieden als gevolg van een omstandigheid die EFS niet kan worden toegerekend is EFS gerechtigd
een redelijkheid en billijkheid vast te stellen opslagvergoeding aan de opdrachtgever in rekening te
brengen. Indien de levering niet tijdig of niet volgens de overeengekomen condities kan geschieden als
gevolg van een omstandigheid die aan de opdrachtgever, of aan een derde ten behoeve van wie de
opdrachtgever handelt, kan worden toegerekend, komen alle gemaakte extra kosten voor rekening van
de opdrachtgever.
9. Indien de levering, evenals de retourzending van de goederen blijvend onmogelijk blijkt, is EFS
gerechtigd de goederen onderhands te verkopen. Uit de opbrengst kan EFS de gemaakte
(opslag)kosten en openstaande nota’s verhalen.

Artikel 5 Opschorting en ontbinding
1. EFS is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden
ontbinding rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
• na het sluiten van de overeenkomst EFS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven
te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;
• de opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt.
2. Voorts is EFS gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke
van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding
daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
3. Alle in verband met de opschorting en/ of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en
geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever.
4. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het
door E F S op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.


Artikel 6 Overmacht
1. EFS is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien hij daartoe
verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer çieldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Indien de overmachtsituatie langer voortduurt dan een maand of redelijkerwijs voorzienbaar is dat deze
omstandigheid langer dan een maand zal voortduren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst
schriftelijk te ontbinden. In dat geval wordt aan de hand van de tot dan toe verrichte werkzaamheden
afgerekend zonder dat partijen elkaar overigens iets zijn verschuldigd.
3. Op grond van overmacht kan de opdrachtgever nimmer enig recht op vergoeding van kosten of schade
doen gelden.

Artikel 7 Prijzen en meerwerk
1. De op de overeenkomst van toepassing zijnde prijzen zijn in de offerte vermeld of afzonderlijk in een
aan de opdrachtgever verstrekte tarievenlijst medegedeeld.
2. EFS is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te wijzigen indien kostprijsverhogende
omstandigheden daartoe aanleiding geven. Voorts is EFS gerechtigd de overeengekomen prijs jaarlijks
aan te passen conform het prijsindexcijfer.
3. Verrichte of te verrichten werkzaamheden die in de offerte niet als zodanig zijn vermeld worden volgens
het door EFS gehanteerde uurtarief aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle vermelde prijzen van de te leveren diensten exclusief
door EFS te leveren materialen, waaronder begrepen labels, verzendstickers en verpakkingsmaterialen.
5. De door de opdrachtgever verschuldigde prijs wordt achteraf berekend op grondslag van de feitelijk
verrichte werkzaamheden en/ of feitelijk bestede uren.
6. Meer- en minderwerk kan ontstaan doordat het werkelijke aantal goederen afwijkt van het
overeengekomen aantal en/ of doordat de feitelijke werkzaamheden afwijken van de overeengekomen
7. werkzaamheden. Meerwerk wordt aan de opdrachtgever in rekening gebracht volgens de door EFS
gebruikelijk gehanteerde tarieven.
8. Alle door EFS vermelde tarieven zijn exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.

Artikel 8 Betalingen
1. Tenzij anders is overeengekomen dienen betalingen te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum
op de door EFS voorgeschreven wijze.
2. EFS is niet tot verdere leveringen verplicht indien de opdrachtgever ten aanzien van een vorige betaling
in verzuim is.
3. Indien naar het oordeel van EFS gegronde vrees bestaat dat de opdrachtgever tekort zal schieten in zijn
betalingsverplichtingen is EFS gerechtigd te vorderen dat de opdrachtgever deugdelijke zekerheid voor
de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft EFS het recht de uitvoering
van de overeenkomst op te schorten. Alle in verband met de opschorting extra kosten komen voor
vergoeding in aanmerking.
4. Indien tijdige betaling achterwege treedt het verzuim van rechtswege in, zonder dat een nadere
ingebrekestelling is vereist. Vanaf het moment dat het verzuim intreedt, is de opdrachtgever wettelijke
rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot en met de dag dat de openstaande betaling
volledig is voldaan.
5. Alle redelijke kosten ter voldoening van de verschuldigde betalingen komen voor rekening van de
opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens de Wet Incassokosten 2012.
Artikel 9 Retentierecht
Indien EFS goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich
te houden tot voldoening van de overeengekomen prijs, tenzij de opdrachtgever voor voldoening
daarvan genoegzame zekerheid heeft gesteld. EFS komt dit retentierecht eveneens toe indien de
opdrachtgever op grond van eerdere overeenkomsten tussen partijen nog betalingen verschuldigd is.
Artikel 10 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. EFS is niet aansprakelijk voor schade als bedoeld in artikel 4.6, alsmede voor schade als gevolg van,
door of namens de opdrachtgever, ondeugdelijk aangebrachte verpakking.
2. EFS is niet aansprakelijk voor schade aan goederen als gevolg van voor de behandeling van de
goederen door EFS, nadelige eigenschappen of bestanddelen van de goederen, tenzij EFS deze
nadelige eigenschappen of bestanddelen kende en hij de opdrachtgever daarvan niet in kennis heeft
gesteld. Als nadelige eigenschappen of bestanddelen worden in elk geval aangemerkt:
• weeffouten;
• onvoldoende echtheid van de kleurstoffen;
• ondeugdelijke confectie;
• krimpen;
• aanwezigheid van niet-roestvaste metalen in of aan de goederen;
• geringe sterkte.
3. EFS is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van de omstandigheid dat de goederen niet voldoen
aan de wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen aan het gebruik van de goederen.
4. EFS is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van door EFS kosteloos verstrekt advies.
5. EFS is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder geleden verlies, gederfde winst, en schade als
gevolg van bedrijfsstagnatie.
6. Indien ondanks het bepaalde in deze algemene voorwaarden toch aansprakelijkheid bestaat komt
uitsluitend directe schade voor vergoeding in aanmerking. Onder directe schade wordt uitsluitend
verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de
vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van EFS aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze gebrekkige prestatie aan EFS
toegerekend kan worden;
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de
opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als
bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. De aansprakelijkheid van EFS is in elk geval beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de opdracht,
althans op dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. Nimmer zal de aansprakelijkheid het bedrag overstijgen dat ten aanzien van het desbetreffende geval
onder dH afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Dit bedrag is ten hoogste €
50.000,-
9. De opdrachtgever vrijwaart EFS van alle aanspraken van derden die de stelling rechtvaardigen dat de
door EFS geleverde en bewerkte goederen schade hebben veroorzaakt aan deze derden. De vorige zin
vindt eveneens toepassing indien de schade het gevolg zou zijn van de door EFS verrichte
werkzaamheden.
10. Tenzij de wet daarvan dwingend afwijkt bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren
jegens E r S één jaar.
Artikel 11 Reclame
1. Klachten ten aanzien van door EFS verrichte werkzaamheden dienen binnen drie dagen na aflevering
schriftelij en gemotiveerd ter kennis te worden gesteld van EFS.
2. Indien de opdrachtgever niet tijdig reclameert wordt geacht dat de goederen onvoorwaardelijk zijn
geaccepteerd.
3. De opdrachtgever dient EFS alle gelegenheid te verschaffen om ingediende klachten te onderzoeken.
Indien in verband met een ongegronde klacht, door EFS kosten worden gemaakt, komen deze kosten
voor rekening van de opdrachtgever.
4. Reclames geven nimmer recht de betalingsverplichting van de opdrachtgever op te schorten.
Artikel 12 Slotbepalingen
1. Op elke overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het
geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Uitsluiterd de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van EFS is bevoegd van
geschille11 kennis te nemen.

Referenties

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Floris-jan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Floris-jan

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Floris-jan

JOIN EF&S!

Wij zijn een leuk en groeiend bedrijf binnen de totale logistieke dienstverlening. Dat zeggen we niet alleen zelf, dat horen we ook van onze medewerkers.
Interesse om ook onderdeel te worden van onze toffe organisatie?